Aimdigital gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Meer informatie   ACCEPTEER

Privacy policy

1. Algemeen

Aimdigital B.V., met maatschappelijke zetel te Gijzelaarsstraat 10, 2000 Antwerpen, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer 0697.860.362 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.aimdigital.be

Aimdigital leeft als Belgische vennootschap de Belgische “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de “Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie” en andere toepasselijke wetten en reglementen.

2. Persoonsgegevens die verzameld worden

2.1. De gegevens die u ons meedeelt: In het aanmeldingsformulier op de Website: naam en voornaam, telefoon, bedrijf, e-mailadres en eventueel huidige website.

2.2. De gegevens die automatisch worden verzameld: Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie hiervoor ons cookie reglement.

Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Aimdigital en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan de Website. Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres 2°) het type en de versie van jouw navigatiesysteem 3°) de laatst bezochte internet pagina.

2.3. De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld. In deze hypothese garanderen de commerciële partners van Aimdigital aan Aimdigital dat de commerciële partners de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.

3. Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

Uw persoonsgegevens worden verzameld om

uw aanvraag te kwalificeren en de dienst aangeboden op de Website te kunnen leveren;

uw sollicitatie of stageaanvraag te evalueren;

3.2. Direct marketing en mededeling aan derden

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Aimdigital hiervoor uw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (“opt-in”) bij uw Aanmelding. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@aimdigital.be.

3.3. Ernstige overtredingen

Op verzoek kunnen uw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie) worden verstrekt.

4. Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door Aimdigital.

5. Recht van toegang en verbetering

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan info@aimdigital.be of per brief aan het adres in artikel 1, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

U bent geheel vrij om uw persoonsgegevens al dan niet aan Aimdigital mee te delen. U dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien u uw persoonsgegevens niet invult op het bestelformulier en dat u als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die u meedeelt aan Aimdigital.

6. Recht van verzet

U kan uw recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan info@aimdigital.be. U kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Aimdigital heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Aimdigital aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Aimdigital houdt eraan u ervan te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die Aimdigital niet controleert en waarop dit Privacy Beleid niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door Aimdigital. Aimdigital is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Aimdigital raadt u dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die u bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze.

9. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Dit Privacy Beleid wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbank van Antwerpen is exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van dit Privacy Beleid.

10. Aanvaarding

Door de Website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van uw bestelling, aanvaardt uw alle bepalingen van dit Privacy Beleid en Cookie reglement en stemt u ermee in dat Aimdigital uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met dit Privacy Beleid.